Dret Contenciós-Administratiu

DRET CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

El dret contenciós-administratiu s’exerceix davant els jutjats i els tribunals d’aquest ordre judicial, en relació amb l’actuació de les administracions públiques subjecta al dret administratiu, s’entén com un control a l’actuació de l’Administració.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Fa referència a totes les reclamacions basades en l’actuació negligent de l’Administració o en el funcionament normal o anormal dels serveis públics.

RECURSOS ORDINARIS

La tramitació de tots els recursos dins el procediment administratiu comú així com a procediments abreujats i recursos ordinaris en l’àmbit del procediment contenciós-administratiu.

URBANISME

Es correspon amb totes les actuacions en matèria d’urbanisme, ja sigui per llicències d’obra o d’edificació així com juntes de compensació o cooperació.

RECLAMACIONS TRIBUTÀRIES

Fa referència als recursos contra liquidacions dins l’àmbit públic ja sigui per la no subjecció o per la quantia de les mateixes cursant el preceptiu recurs de reposició i el recurs contenciós-administratiu.

PLUSVÀLUES

Tota l’actual problemàtica corresponent a l’Impost Sobre l’Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IITNU), conegut popularment com a plusvàlua.

CONTACTA AMB NOSALTRES