Dret Civil

DRET CIVIL

El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, així com les normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones.

SUCCESSIONS

Fa referència a tots els temes relacionats amb herències, testaments, intestades, reclamacions de legítimes, etc., tant notarials com judicials.

RECLAMACIONS DE QUANTITAT

Correspon a totes aquelles reclamacions pecuniàries que esdevinguin de particulars com empreses tant des del punt de vista del deutor com del creditor, en accidents de circulació, impagaments, clàusules sòl, preferents, etc.

RECURSOS

Qualsevol tipus de recurs que s’interposi, ja sigui d’apel·lació, cassació, queixa, reposició, etc.

FAMÍLIA

Fa referència a tots els temes relacionats amb divorcis i separacions, procediments de guarda i custòdia legal, prestació d’aliments i pensions compensatòries així com qualsevol altre tema relacionat entre cònjuges o entre progenitors i menors.

EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

Aquest tema malauradament molt comú avui en dia, fa referència a l’oposició dels procediments judicials iniciats per les entitats bancàries en reclamació de préstecs hipotecaris, per clàusules abusives, interessos desproporcionats o qualsevol altre motiu d’oposició.

OBLIGACIONS DE FER

Es refereix a qualsevol reclamació per obligar a fer quelcom, ja sigui material o personal.

DESNONAMENTS

Tot allò corresponent a la problemàtica amb els arrendaments i la pertinent tramitació del desnonament per falta de pagament, incompliment de contracte, precari, etc., així com tota la problemàtica amb la possessió i la propietat.

CONTRACTES

Es tramiten tot tipus de contractes: arres penitencials, arres confirmatòries, compravendes, arrendaments, opció de compra, reconeixement de deute, etc.

JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA

Fa referència a la tramitació de diferents tipus de procediments que han patit una transformació des de l’aprovació de la recent llei sobre aquesta qüestió, que inclou matèries com la incapacitació civil, venta de béns de menors, rendició de comptes, filiacions, tuteles, conciliacions, etc.

CONTACTA AMB NOSALTRES